Kam za vtákmi na Slovensku

Lokalita mesiaca

Rieka Orava Tvrdošín Obrázok

Krátky nezamŕzajúci úsek rieky Orava priamo v meste Tvrdošín poskytuje vhodné podmienky pre zimovanie a migráciu vodného vtáctva.

Foto týždňa

Aktuality

Pozorovanie vtáctva na kŕmidlách 14.01.2022
V dňoch 25-31.1.2021 prebehne Pozorovanie vtákov na...
Tábor pri Oravskej priehrade 10.08.2020
V dňoch 20.-23.8. sa uskutoční tábor pri Oravskej...
Letný tábor na Sennom 20.07.2020
Letný tábor na Sennom 30.7.-2.8.2020

Pridanie lokality

Lokalita

Za lokalitu považujeme bod alebo trasu (líniu), z ktorej je možné pozorovať vtáctvo. Nie je to teda  miesto, kde sa vtáky vyskytujú, ale miesto, kde sa má pohybovať pozorovateľ,  aby vtáctvo videl.

Nie sú žiadne obmedzenia alebo podmienky, ktoré by mala lokalita spĺňať (s výnimkou ochrany). Môže to byť obľúbená trasa po poľnej ceste, kde možno pozorovať škovránky, strakoše alebo sokoly myšiare, miesto  s dobrým výhľadom na vodnú plochu s migrujúcim vtáctvom, lesný chodník s výskytom ďatľov  a sýkoriek, ulica v meste s hniezdením zaujímavého počtu dážďovníkov alebo belorítok. Vhodné je zadávať lokality, ktoré sú bežne voľne prístupné, s jasne viditeľnou trasou napríklad po poľnej ceste, lesnom alebo turistickom chodníku, zastávka pri ceste  tak,  aby sa vedel na trase zorientovať aj bežný návštevník. 

Trasy alebo miesta, na ktorých  by mohlo byť vtáctvo alebo iné živočíchy nadmerne vyrušované (napríklad pri vtáčích kolóniách, hniezdiskám  vzácnych a citlivých druhov) alebo v rezerváciách so zakázaným vstupom verejnosti, nezadávajte. Pri zistení takýchto miest  bude  lokalita vyradená administrátorom stránky.        

Ako môžete pridať novú lokalitu?

Pred vlastným zadávaním lokality si zistite v prehľade,  či lokalita, ktorú plánujete opísať (alebo jej časť) nebola do systému zadaná a premyslite si, ako ktoré kolónky vyplníte. Pomôžu vám pri tom už zadané lokality (napríklad lokalita Ostrovik). 

Na karte Prehľad lokalít pod filtrom stlačte tlačítko Pridať lokalitu.  Zobrazí sa formulár, ktorý je potrebné postupne vyplniť vpisovaním do textových polí, výberom z roletiek, zaklikávaním a zaznačením lokality do mapy google.

Popis jednotlivých políčok formulára

Názov lokality - zadajte výstižný a krátky názov lokality (maximálne niekoľko slov, napr. Štrkovisko Bodovka).

Okres, Obec - vyberte postupne z roletkového menu odpovedajúcu možnosť. Ak trasa prechádza viacerými obcami (katastrálnymi územiami) zadajte prvú obec na trase alebo obec,  kde leží podstatná časť trasy.

Súhrn - Zadajte krátky súhrn, čím je lokalita zaujímavá, krátku charakteristiku trasy. Súhrn sa objaví v prehľade lokalít. 

Popis - nasleduje podrobný popis lokality. Texty môžete rôzne fomátovať,  vložiť aj menšie fotky, linky na iné stránky.

Trasa - dopňujúce informácie k zaznačenej trase na mape. Napríklad:   či sa jedná o turistický chodník, miestnu komunikáciu, výhliadku. Môže byť spomenutá kvalita povrchu, dĺžka trasy, náročnosť. Kde trasa začína a kde končí, prípadne aj upozornenia na niektoré problémy na trase (napríklad zatápanie v prípade dlhotrvajúcich dažďov).  Hlavné je,  aby návštevník mal čo najlepšiu predstavu o trase/bode pri plánovaní výletu nemal problémy ich nájsť priamo v teréne.

Biotopy - slovný doplňujúci popis biotopov. Môžu tu byť spomenuté aj faktory ovlyvňujúce stav a vývoj biotopu (napr. záplavy, spôsob manažmentu,   bezzásahovosť pralesných rezervácie, ), zaujímavé rastlinné druhy.

Vtáctvo - hlavná časť týkajúca sa charakteristiky vtáctva počas hniezdneho obdobia,  na  migrácii alebo počas zimovania. Tu môžete popísať hlavné a  zaujímavé druhy zo všetkých radov, ktoré sa na lokalite  viac menej pravidelne vyskytujú. Ak je to možné tak aj bližšiu lokalizáciu ich pravidelného výskytu.  Je len na autorovi,  ktoré druhy spomenie a koľko textu im bude venovať. Nie sú potrebné popisy druhov.  Opätovne sa treba  na lokalitu a vtáctvo pozrieť očami návštevníka,  ktorý je tu prvý raz alebo plánuje výlet. Záznamy z jednotlivých návštev  (takzvané Trip reporty) však napíšte do komentáru pod lokalitu.

Poznámky  - tu môžete zadať ďalšie zaujímavosti v blízkosti lokality, ktoré sa nemusia týkať vtáctva. Môže ísť napríklad o zaujímavé prírodné lokality v okolí (napr. prírodné rezervácie), historické a kultúrne pamiatky a podobne. Ak to považujete za potrebné môžete zadať aj meno a kontakt na autora popisu lokality.  

Stupeň ochrany - zakliknite odpovedajúci stupeň ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny (napr. 1. stupeň voľná krajina, 2. Chránená krajinná oblasť, 3. Národný park, 4. -5. Prírodná rezervácia, Národná prírodná rezervácia). (môže byť aj viac možností). 

Biotop - zakliknite biotopy z ponúkaných možností, ktoré sa na lokalite nachádzajú. (môže byť aj viac možností). 

Prístupnosť - zakliknite odpovedajúcu možnosť pohybu po lokalite. "Auto" sa považuje pohyb len po spevnenej komunikácii (št. cesty alebo miestne komunikácie) bežným osobným autom alebo autobusom. Bicykel označuje trasu ako pre autá, kde je možný aj bezpečný pohyb na bicykli. Môže byť aj poľná alebo lesná cesta s povoleným vstupom, ktorá je prejazdená pre  bicykel, no pre auto už nie.

Vtáctvo - zakliknite zaujímavé druhy pravidelne sa vyskytujúce na lokalite, ktoré môžu vidieť návštevníci lokality. Nenahrádza celkový zoznam druhov (tzv. "checklist").  Bližší popis druhov, ich výskytu môže byť uvedený v časti o vtáctve. Ak máte záujem zadať iné druhy ako sú v ponuke - dajte vedieť administrátorom stránky, doplníme ho.

Vtáčie územie - zakliknite,  či sa lokalita nachádza v Chránenom vtáčom území ( vyhlasuje štát)  alebo vo Významnom vtáčom území (tzv. IBA - zoznam bol pripravený  SOS/BirdLife Slovensko).

Názov vtáčieho územia - zadajte presný názov vyhláseného CHVÚ / alebo názov Významného vtáčieho územia (IBA). Môžete zadať aj názov chráneného územia. Ak by ste nevedeli presne, ponechajte nevyplnené, údaj doplní administrátor. 

Odkazy - tu môžete doplniť zaujímavé linky vzťahujúce sa k danej lokalite.

Mapa google

Dôležitý nástroj pre orientáciu v teréne - zakresleniu lokality venujte náležitú pozornosť.

Typ značky - zakreslite, či sa bude jednať o jednotlivé miesto (bod) pozorovania alebo to bude trasa (čiara). Zatiaľ nie je možné typy pri jednej lokalite kombinovať. 

Zväčšite si mierku mapy do požadovaného rozsahu. Pre rýchlejšie zobrazenie odporúčame najskôr prepnúť (tlačítkom "mapa") na cestnú sieť a až pri zakresľovaní lokality použiť satelitné alebo hybridné zobrazenie (klik na tlačítko "satelitné"/ "hybridné"). 

Pre bodovú lokalitu (Typ značky - bod) stačí raz kliknúť,  čo najpresnejšie na pozorovací bod. Ak kliknete druhý krát, predchádzajúci bod sa zmaže.

Pre zakreslenie línie - trasy (Typ značky - čiara) postupne klikáte na lomové body trasy, čím sa vytvára lomená línia červenej čiary. Snažte sa viesť trasu čo najpresnejšie. Popri tom môžete mapu posúvať pohybom myši s pridržaním jej ľavého tlačítka. Ak nie ste s trasou spokojný môžete ju zmazať a začať odznovu.

Ak je trasa alebo bod v poriadku prejdite na Pridanie obrázku. Dajte pozor, aby ste už neklikli do mapy, čím by sa mohla zmeniť trasa alebo presunúť bod na nové miesto.     

Pridávanie obrázkov

K lokalite možete zadať 3 obrázky, ktoré budú zobrazené v samostatnom menu. Mali by najmä vystihovať charakter lokality, ale môžu to byť  medzi nimy aj vtáčie druhy, rastliny  alebo iné  zaujímavosti. Pre najlepšie zobrazenie obrázkov a ich prehliadanie je odporúčaná veľkosť  cca 600x800px.   Prvý obrázok  by mal zobrazovať charakteristický pohľad na lokalitu. Zobrazí sa v prehľade lokalít, prípadne aj na iných miestach.  Obrázky načítate  tlačítkom Prehľadávať  (pod mapou google), kde nájdete predmetný obrázok v adresároch vášho počítača. Následne môžete pridať ďalšie obrázky.  Pozor nestlačte tlačítko Pridať, vzťahuje sa na celú lokalitu, nie na obrázok!

Ukončenie/Zaslanie na server

Ak ste kartu lokality úspešne vyplnili, môžete  ešte raz skontrolovať a prípadne opraviť zadané dáta. Po odoslaní dát, ich môže upravovať len administrátor. Ak ste so zápisom lokality hotový, stačí kliknúť na tlačítko Pridať. Lokalita sa odošle na server a zobrazí sa v prehľadoch až po schválení administrátorom. Tento krok je potrebný,  aby sa zamedzilo zverejneniu prípadného nevhodného obsahu.

Po odoslaní je vhodné zaslať e-mailom oznam o zadaní lokality  administrátorom stránky, získame tak kontakt na autora pre prípadné úpravy alebo doplnenia popisu lokalít.