Kam za vtákmi na Slovensku

Lokalita mesiaca

Rieka Orava Tvrdošín Obrázok

Krátky nezamŕzajúci úsek rieky Orava priamo v meste Tvrdošín poskytuje vhodné podmienky pre zimovanie a migráciu vodného vtáctva.

Foto týždňa

Aktuality

Pozorovanie vtáctva na kŕmidlách 14.01.2022
V dňoch 25-31.1.2021 prebehne Pozorovanie vtákov na...
Tábor pri Oravskej priehrade 10.08.2020
V dňoch 20.-23.8. sa uskutoční tábor pri Oravskej...
Letný tábor na Sennom 20.07.2020
Letný tábor na Sennom 30.7.-2.8.2020

Ochrana

Čo treba dodržiavať pri pozorovaní vtáctva? 

Ochrana vtáctva. 

Zabezpečenie nerušeného hniezdenia, zimovania,  odpočinku alebo migrácii je pri birdwatchingu  vždy prvoradé. Potrebné je nielen dodržiavať ustanovenia zákonných predpisov,  ale naozaj vtáctvo zbytočne nevyrušovať. Radšej treba oželieť peknú fotku pri hniezde alebo pohľad zblízka na kŕdeľ dropov, ak by to viedlo k narušeniu hniezdenia alebo vyplašenia vtákov z vhodných lokalít, ktorých počet sa neustále zmenšuje.  S využitím ďalekohľadov sa dá pozorovať vtáctvo aj s väčšej vzdialenosti bez negatívnych vplyvov  a pozorovanie nerušeného prirodzeného správania  je určite dostatočná odmena za trpezlivosť  toleranciu.

Viacero druhov je na niektorých lokalitách na človeka zvyknutých a ich úteková vzdialenosť  je minimálna (napríklad vodné plochy v mestách, vtáctvo v parkoch, pri kŕmidlách a podobne). Tieto miesta sú ideálne na pozorovanie a spoznávanie vtáctva. Niekedy sa tu vyskytnú aj naozaj zaujímavé a vzácne druhy. 

Na našej stránke sme sa snažili zaradiť lokality, kde pri rešpektovaní základných pravidiel je pozorovanie bezpečné aj pre Vás,  ale aj bez negatívnych vplyvov na vtáctvo. 

Podmienky druhovej ochrany

Podľa zákona o ochrane prírody a krajiny (  Zákon č. 543/2002 Z.z.) je vtáctvo zakáné vyrušovať, chytať, usmrcovať, poškodzovať jeho hniezda, biotopy, zbierať vajcia a podobne. Pri bežnom pozorovaní vtáctva sú negatívne vplyvy väčšinou minimálne, osobitne je však potrebné opätovne upozorniť na vyrušovanie počas hniezdenia. Pri náleze hniezda alebo varovnom správaní rodičov (napríklad nálety rybárov, čajok, drozdov, varovné hlasy ľabtušiek) je potrebné sa okamžite vzdialiť od hniezdiska čo najďalej a pokračovať v pozrovaní v iných častiach lokality.  Podobne aj neustále plašenie na migrácii zbytočne vyčerpáva vtáctvu ťažko nadobudnuté enegetické zásoby, čo môže mať negatívne dôsledky počas preletov.

Po vyhniezdení  vtáctva môžeme nájsť v prírode mláďatá, ktoré ešte ani nemusia byť schopné letu. V tomto prírade ich treba ponechať na mieste nálezu, rodičia si ich nájdu podľa hlasu a budú ich ďalej prikrmovať. V prípade,  že sa jedná o frekventované miesto (napríklad cesta), kde by mohli byť poranené alebo usmrtené ich presuňte o pár metrov ďalej do kríkov, do vyšších bylín ku mokradi a podobne.  Rodičia si ich nájdu a budú sa o ne ďalej starať. Ak je vtáctvo viditeľne poranené - môžete kontaktovať Štátnu ochranu prírody SR,   Úrady životného prostredia alebo aj našu organizáciu SOS/BirdLife Slovensko .  Viac  o podobných prípadoch nájdete tu Vtáčia Prvá pomoc.               

Podmienky územnej ochrany

Podľa zákona o ochrane prírody a krajiny (č.543/2002 Z.z.) je celé územia Slovenska rozdelené do  5 stupňov ochrany, pričom so zvyšujúcim sa stupňom sa aj podmienky využívania sprísňujú. V teréne by mali byť všetky územia označené tabuľami so štátnym znakom na prístupových miestach, často aj s vyznačeným stupňom ochrany alebo označením zóny. V lesných porastoch sú rezervácie vyznačené aj na stromoch červenými pásmi, v otvorenej krajine sú niekedy oplotené jednoduchou žrďovinou. 

Prehľad stupňov ochrany:

1. stupeň - územia bez osobitnej ochrany (tzv. voľná krajina),  nie sú žiadne obmedzenia týkajúce sa turistiky.

2.stupeň - platí najmä na území Chránených krajinných oblastí (CHKO), v ochranných pásmach iných chránených území alebo v zónach D . Z hľadiska bežného pozorovania vtáctva nie sú osobitné podmienky ochrany. Mimo zastavaného územia  obmedzený je pohyb bicyklov na obmedzený existujúce št.cesty, miestne alebo účelové komunikácie alebo cyklotrasy. V lesných porastoch sú rezervácie vyznačené aj na stromoch červenými pásmi, v otvorenej krajine sú niekedy oplotené jednoduchou žrďovinou. 

3.stupeň - platí najmä na území Národných parkov, v ochranných pásmach iných chránených území alebo v zónach C.  Podľa zákona je mimo zastavaného územia (tzv. intravilán) pohyb osôb  možný len po turistických chodníkoch a iných vyznačených trasách. Pohyb bicyklov mimo zstavaného územia je možný len po cyklotrasách (mimo št. ciest amiestnych komunikácii).  V lesných porastoch sú rezervácie vyznačené aj na stromoch červenými pásmi, v otvorenej krajine sú niekedy oplotené jednoduchou žrďovinou. 

4. stupeň - platí najmä v prírodných rezerváciách, prírodných pamiatkach,  chránených areáloch, ochranných pásmach území s vyšším stupňom ochrany, zónach B. Pohyb je možný len po turistických alebo náučných chodníkoch.

5. stupeň  - územai s najprísnejšou ochranou: Národné prírodné rezervácie, Národé prírodné pamiatky, zóny A.  Pohyb je možný len po turistických a náučných chodníkoch.  

Chránené vtáčie územia

V chránených vtáčích územiach platia osobitné podmienky ochrany a väčšinou sa voľného pohybu osôb alebo cyklistov netýkajú.  V niektorých CHVÚ však z dôvodu ochrany citlivých druhov  (napr. drop, dravé vtáky, hniezdne kolónie alebo zoskupenia vodného vtáctva) bol voľný pohyb osôb obmedzený na existujúce turistické a náučné chodníky alebo cyklotrasy. Presnejšie podmienky CHVÚ nájdete v ich vyhláškach  Vyhlášky CHVÚ . Netreba tiež zabudnúť,  že prevažná časť CHVÚ sa prekrýva s inými chránenými územiami a tak prirodzene platia podmienky ochrany podľa konkrétneho stupňa. 

V našej aplikácii sa snažíme rešpektovať podmienkyochrany už pri zadávaní lokalít, preto ich môžete využívať bez obáv.  Ak však aj napriek tomu  zistíte nejakú nezrovnalosť, dajte nám vedieť, trasu upravíme.